Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

Přihlášením na program (lekce, kurz, víkendová akce, apod.), účastník souhlasí s jeho programovou náplní a uvědomuje si, že nenahrazují odbornou lékařskou péči, a že se všeho účastní dobrovolně a na vlastní zodpovědnost,  a že o svém zdravotním stavu instruktora předem informoval a nic nezatajil. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů a zařazením do databáze zájemců Nordic Walking Brno a okolí, které budou použity výhradně k jeho potřebám. Zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Ty jsou např. pro účely  zajištění správného vybavení pro lekce, předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí emailem. Z databáze zájemců se účastník může kdykoli odhlásit, a to písemnou formou na adresu nordic-walking-brno@seznam.cz nebo odhlášením formou odkazu v mailu.  

Účastník potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Prohlašuje, že s přihlédnutím ke všem okolnostem je schopen/-na za své jednání převzít v plné míře odpovědnost.

Přihlášením se na program účastník souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Neobdržíte-li do 48 hodin naše potvrzení emailem, zkontrolujte nastavení anti-spamového filtru a případně přidejte naši adresu nordic-walking-brno@seznam.cz mezi ověřené odesílatele. A pro jistotu nás znovu kontaktujte mailem nebo telefonicky.  

Ochrana soukromí:

Vaše osobní údaje budou zachovány v tajnosti a nebudou poskytnuty třetím osobám (vyjma e-mailu pro zpracovatelský server Mailchimp na zasílání informací o akcích). Vaše osobní údaje budou uchovány max. po dobu 3 let, pokud se neodhlásíte dříve. Správcem osobních údajů poskytnutých Nordic Walking Brno a okolí je výhradně Mgr. Zdenka Šardová – lektorka a instruktorka Nordic Walking Brno a okolí.

Pořizování fotografií:

Na programech Nordic Walking Brno a okolí je možné pořizovat fotografie a tyto dále zveřejňovat (na stránkách www.nordic-walking-brno.cz, www.rajce.cz, facebook, informační plakáty apod.). V případě, že si toto účastník nepřeje, výslovně před začátkem akce upozorní instruktora a ten se pak zavazuje, tuto osobu na svých fotografiích nezveřejňovat.

Zdravotní stav a odpovědnost:

Účast na programu (lekce, kurz, výšlap, víkendová akce apod.)  je dobrovolná. Účastník prohlašuje, že je seznámen (-a) s jeho obsahem a programovou náplní. Uvědomuje si, že daný programy nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Dále bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven (-a) fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení.

V případě, že má účastník v současné době jakékoli zdravotní problémy nebo podstupuje nějaký druh léčby, zavazuje se před zahájením programu o této skutečnosti instruktora informovat. V těchto případech doporučujeme, aby o účasti na programu informoval ošetřujícího lékaře.

Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu programu.

Účastník je po celou dobu průběhu programu sám za sebe zodpovědný. Pokyny instruktora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za nezodpovědné či neopatrné jednání účastníka.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě, je poplatek za program navrácen ve výši 50%.

Účastník může kdykoliv daný program na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za program nevrací. V případě nemoci nebo zranění si hradí účastník sám finanční náklady nutné na lékařské ošetření.

Účastníci mladší 18-ti let musí mít k účasti souhlas rodičů nebo opatrovníka.

Zrušené programy budou nahrazeny v dalších termínech nebo bude platba vrácena v plné výši.

Storno podmínky u několikadenních akcí: 

Odhlásíte-li se do 30 dní před začátkem programu, vrací se celá částka platby, mínus 500,- Kč storno poplatek.

Odhlásíte-li se 29-15 dní před začátkem programu, a to na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), vrací se 50% platby a nelze ji převést na jiný program. 

Odhlásíte-li se méně než 15 dní před začátkem programu, v den začátku programu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení, nárok na vrácení nebo převedení platby odpadá.

Ve všech případech je možnost za sebe poslat náhradníka, dáte-li nám o tom předem vědět.

Duševní vlastnictví:

Nordic Walking Brno a okolí má ucelený autorský koncept,  který lze šířit jen se souhlasem Mgr. Zdenky Šardové. 

Bez jejího souhlasu je pořizování kopií,  stahování informací a fotografií i jejich šíření přísně zakázáno.

 

www.nordic-walking-brno.cz

 


Kontakt

Mgr. Zdenka Šardová Lektorka a instruktorka Nordic Walking

Certifikace MŠMT

tel. +420 776 197 707

IČO 04870638
zapsaná v živnostenském rejstříku


č.ú. 670100-2209758196/6210 (mBank)


Informace o NW akcích

..aby Vám nic neuniklo :-)